“Urban planning is the reflection of society”

Omgevingsrecht

De experts van NEWGROUND op het gebied van omgevingsrecht adviseren over alle aspecten van dit rechtsgebied waaronder ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en milieu- en natuurregelgeving. De advocaten adviseren bij zowel de ontwikkeling van nieuwe vastgoedprojecten als bij transformaties van bestaande gebouwen en omgevingen.

Op dit moment is de Omgevingswet in voorbereiding. Deze wetgevingsoperatie wordt wel gezien als de grootste sinds de Grondwet in 1848. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is meerdere malen uitgesteld en is nu voorzien op 1 juli 2023. Deze wet zal alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving, zoals ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming, vervangen. Onder het motto eenvoudig beter zullen 40 wetten en 120 AMvB’s worden gebundeld in één wet en vier AMvB’s. Dat zou het omgevingsrecht inzichtelijker, voorspelbaarder en gemakkelijker in het gebruik moeten maken en eveneens moeten zorgen voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, voor meer flexibiliteit en afwegingsruimte voor lokale overheden, en voor een snellere besluitvorming.

De experts van NEWGROUND delen hun kennis en analyse ten aanzien van het omgevingsrecht en de nog in werking te treden Omgevingswet in artikelen en blogs.

Details en vogelperspectief

Aan het begin van ieder project maken we een risico-assessment en bepalen we de strategie. Daarmee bestaat van begin af aan zicht op de planning en de risico’s. We besluiten welke procedure het meest geschikt is voor het te bereiken doel. Tijdige en adequate communicatie met alle betrokken partijen is essentieel. Alle benodigde vergunningen en procedures worden in beeld gebracht vanuit een juridisch ‘birds eye view’. U krijgt begeleiding bij elke procedure die u moet doorlopen, van Crisis- en Herstelwet tot Omgevingswet, van coördinatieprocedure tot bestemmingsplan, van grondexploitatieplan tot milieueffectrapportages en van natuurvergunning tot milieuvergunning.

ONZE experts

Menu