“Urban planning is the reflection of society”

Omgevingsrecht

De experts van NEWGROUND op het gebied van omgevingsrecht adviseren over alle aspecten van dit rechtsgebied waaronder ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en milieu- en natuurregelgeving. De advocaten adviseren bij zowel de ontwikkeling van nieuwe vastgoedprojecten als bij transformaties van bestaande gebouwen en omgevingen.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2022. Deze wet zal alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (o.a. ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming) vervangen. Onder het motto ‘eenvoudig beter’ zullen 40 wetten en 120 AMvB’s worden gebundeld in één wet en vier AMvB’s. Dat zou het omgevingsrecht inzichtelijker, voorspelbaarder en gemakkelijker in het gebruik moeten maken en eveneens moeten zorgen voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, voor meer flexibiliteit en afwegingsruimte voor lokale overheden en voor een snellere besluitvorming.

De experts van NEWGROUND gaan in een wekelijkse blogserie in op vragen ten aanzien van de Omgevingswet. Zie op de website onder Blog.

De werkwijze van NEWGROUND: details en het vogelperspectief.
Aan het begin van ieder project maken we een risico-assessment en bepalen we de strategie. Daarmee bestaat van begin af aan zicht op de planning en de risico’s. We besluiten welke procedure het meest geschikt is voor het te bereiken doel. Tijdige en adequate communicatie met alle betrokken partijen is essentieel. Alle benodigde vergunningen en procedures worden in beeld gebracht vanuit een juridisch ‘birds eye view’. U krijgt begeleiding bij elke procedure die u moet doorlopen, van Crisis- en Herstelwet tot Omgevingswet, van coördinatieprocedure tot bestemmingsplan, van grondexploitatieplan tot milieueffectrapportages en van natuurvergunning tot milieuvergunning.

ONZE experts

Menu