“Urban planning is the reflection of society”

Omgevingsrecht

Nederland is een dichtbevolkt land. Dit legt een grote druk op het gebruik van de fysieke ruimte. Wij adviseren over alle aspecten van het omgevingsrecht, waaronder ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en milieu- en natuurregelgeving. Zowel bij de ontwikkeling van nieuwe vastgoedprojecten als bij transformaties van bestaande gebouwen en omgevingen.

Aan het begin van ieder project maken we een risico-assessment en bepalen we de strategie. Daarmee bestaat van begin af aan zicht op de planning en de risico’s. Onderdeel daarvan is welke procedure het meest geschikt is voor het te bereiken doel. Tijdige en adequate communicatie met alle betrokken partijen is daarbij essentieel. Alle benodigde vergunningen en procedures worden in beeld gebracht bezien vanuit een juridische ‘birds eye view’. U krijgt begeleiding bij elke procedure, van Crisis- en Herstelwet tot Omgevingswet, van coördinatieprocedure tot bestemmingsplan, van grondexploitatieplan tot milieueffectrapportages, en van natuurvergunning tot milieuvergunning.

ONZE experts

Menu