Erwin Noordover

Partner / Advocaat

Erwin Noordover is sinds 2009 advocaat met een focus op Clean Tech en (duurzame) energie. Als energietransitie expert heeft Erwin gewerkt aan de ontwikkeling en financiering van grote en zeer complexe zowel duurzame als traditionele energieprojecten op land en zee. Hij heeft daarmee inmiddels aan ruim 3.000 MW aan windenergie een bijdrage mogen leveren.

Erwin staat marktpartijen, financiers en overheden bij in omgevingsrechtelijke vraagstukken en procedures over opwekking, transport, opslag en besparing van energie. Met zijn ruime ervaring in ‘legal project management’ begeleidt hij als strategisch en juridisch adviseur industriële, stedelijke en infrastructurele ruimtelijke projecten van start tot finish, waarbij zijn aandacht uitgaat naar het voorkomen van vertraging en procedures. Erwin heeft een goed oog voor de politiek bestuurlijke dynamiek en maatschappelijke context waarbinnen zijn cliënten opereren en de uitdagingen die horen bij de realisatie van een project.

Erwin behaalde zijn master Staats- en bestuursrecht (LL.M.) in Leiden en rondde in 2016 de postdoctorale specialisatieopleiding Omgevingsrecht aan de Grotius Academie cum laude af. Daarnaast doorliep hij bij INSEAD een bedrijfskundige mini-MBA. Voordat Erwin op 1 februari 2021 toetrad als partner bij NEWGROUND was hij onder meer advocaat bij Stibbe Amsterdam.

Quote uit Legal 500 EMEA 2024: “Erwin Noordover is great to work with: fast, smart and with a good feeling of the dynamics.”

Persoonlijk profiel
Energiek
Doortastend
Strategisch
Contact

Gustav Mahlerplein 27, 5th floor, Amsterdam

Expertise

Erwin Noordover partner / advocaat
Erwin adviseert en procedeert voor marktpartijen, financiers en overheden over (duurzame) energie-, natuur- en klimaatvraagstukken rondom energieopwekking zoals wind- en zonneparken op land en water en transport (netwerken), opslag en besparing van energie. Erwin is goed bekend met de energiesector overstijgende vraagstukken en uitdagingen zoals de verdeling van schaarse rechten, subsidies en de stikstofproblematiek.

Aanbevelingen

Erwin Noordover staat bij The Legal 500 EMEA 2024 genoteerd als Recommended Lawyer in Environment and Planning (Tier 2), in Energy (Tier 3) and in Real Estate (Tier 4).

Testimonials in The Legal 500 EMEA
>
“Erwin Noordover is the partner that stands out. He is one of the country’s leading experts in wind energy-related public law and has helped us in over a dozen cases.”
> “Best in class in the Netherlands.”
> “Erwin Noordover is an excellent lawyer for projects in wind energy.”
> “Erwin Noordover demonstrates not only a thorough knowledge of public law but is also able to support and cooperate in preparing proceedings that are novel and meet requirements from not only a legal perspective, but also a policy perspective.”

Rechtsgebiedenregister

Erwin Noordover heeft in het rechtsebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
> Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht)

Lidmaatschappen

Vereniging voor Milieurecht (VMR)
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)

 

ARTIKELEN
Erwin Noordover schrijft regelmatig het blog van NewGround Law. Andere artikelen van Erwin Noordover als (mede)auteur zijn:

Noordover & Jager, M en R 2023/101
Mr. E.M.N. Noordover & mr. R.A. Jager, ‘De warmtetransitie: gemeentelijke instrumenten en de verplichte milieueffectrapportage‘, Milieu & Recht 2023/101, afl. 9

Noordover, Op weg naar de Omgevingswet met de VMA/2023
E.M.N Noordover, ‘Duurzame ontwikkeling onder de Omgevingswet: practise what we preach?’ bijdrage aan de bundel ‘Op weg naar de Omgevingswet met de VMA‘, Boom Juridisch, 2023

Noordover, TBR 2023/88
E.M.N Noordover,  ‘EU-Noodverordening voor hernieuwbare energie. Helaas geen broodnodige versnelling?‘, Tijdschrift voor Bouwrecht 2023/88, nr. 8

Noordover & Jager, NTE 2022/02
E.M.N Noordover, R.A. Jager, ‘De warmtetransitie geslaagd? De samenhang tussen de (toekomstige) wetgeving nader bezien‘, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2022, nr. 2, p. 60-70

Noordover & Jager, TBR 2022/52
E.M.N Noordover, R.A. Jager, ‘Omgevingsrechtelijke besluitvorming voor zonneparken: de recente ontwikkelingen’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2022/52, afl. 5, p. 355 |  Lezen

Noordover, NTE 2021/05-06
Mr. E.M.N. Noordover, ‘Projectontwikkeling onder de Omgevingswet: wat staat windparken te wachten?’, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2021, nr 5/6 | Lezen

Noordover & Jager, M en R 2021/121
E. Noordover, R.A. Jager, Regulering van milieueffecten van windturbines, nu en onder de Omgevingswet’,
Milieu & Recht 2021/121, afl. 10 (‘Windturbineparken’), p. 850-861 | Lezen

Noordover & Walgemoed, TBR 2018/77
Mr. E.M.N. Noordover, mr. C.M. Walgemoed, ‘Omgevingsrechtelijke besluitvorming voor zonneparken: een overzicht’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2018/77  | Lezen

Noordover & Drahmann, Bb 2018/33
Mr. Erwin Noordover, mr. Annemarie Drahmann, ‘Subsidies voor duurzame initiatieven’, Bedrijfsjuridische berichten 2018/33 | Lezen

Noordover & Barkhuysen, Ars Aequi 2017
E.M.N. Noordover, mr. T. Barkhuysen, ‘Artikel 8:22 awb: schakel tussen de curator en de bestuursrechtelijke beroepsprocedure’, Ars Aequi april 2017 | Lezen

Noordover & Walgemoed, NTvE 2016/05
E.M.N. Noordover, mr. C.M. Walgemoed, ‘Windturbines en ecologie: soortenbescherming (II)’, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2016 nr. 5 | Lezen

Noordover, NTE 2016/01
E.M.N. Noordover, ‘Windturbines en Ecologie: Gebiedsbescherming’, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2016 nr. 1 | Lezen

Noordover, TvI 20215/12
E.M.N. Noordover, ‘De curator als overtreder’, Tijdschrift voor Insolventierecht, 2015/12 | Lezen

Noordover & Westendorp, Bb 2015/68
Mr. E.M.N. Noordover, mr. L.S. Westendorp, ‘Inspanningsverplichting in projectontwikkelingsovereenkomst: gemeenten zijn aansprakelijk te houden voor een tekortschieten in hun inspanningen’, Bedrijfsjuridische berichten 2015/68 Afl. 21 – oktober 2015 | Lezen

Noordover & Drahmann, TO 2014/.03-04.
Mr. E.M.N. Noordover, mr. A. Drahmann, ‘Tailormade regelgeving voor windturbineparken op de Noordzee’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht oktober 2014, nr. 03/04 | Lezen

Noordover & Kaajan, TBR 2013/134
Mr. E.M.N. Noordover, mr. M. Kaajan, ‘Windparken en leefomgeving: een toelichting op enkele angels uit de besluitvorming’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2013/134 | Lezen

Noordover & Ten Veen, BR 2013/89
Mr. Erwin Noordover en mr. Aaldert ten Veen, ‘Gaan de wieken sneller draaien met de Structuurvisie wind op land?’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2013/89 | Lezen

Noordover, TBR 2012/49
Mr. E.M.N. Noordover, ‘SVIR en Barro: beleid en regel voor de nationale ruimte’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2012/49 | Lezen


ANNOTATIES

ABRvS 21-04-2021, ECLI NL RVS 2021 857, m.nt. M&R 2021/95, E.M.N. Noordover
In strijd met provinciale omgevingsverordening geen vergunningvoorschrift aan omgevingsvergunning verbonden voor het stellen van financiële zekerheid en onzorgvuldige beoordeling of een bedrijfsgebouw een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object is.

ABRvS 18-03-2020, ECLI NL RVS 2020 801, m.nt. M&R 2020/49, E.M.N. Noordover
Relativiteit en m.e.r.-beoordeling.

HvJ EU 29-07-2019, ECLI EU C 2019 622, m.nt. M&R 2020/4 E.M.N. Noordover
(Inter-Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu).Belgische wet tot verlenging van het gebruik van enkele kerncentrales; begrip „project” in de zin van de MEB-richtlijn – specifieke nationale wet (?) – begrip „project” in de zin van de habitatrichtlijn – wat te doen als de wet onrechtmatig blijkt te zijn (?)

ABRvS 02-05-2018, ECLI NL RVS 2018 1436, m.nt. BR 2018/59. E.M.N. Noordover
Een door appellanten aangedragen alternatieve locatie voor een windpark hoeft niet meegenomen te worden in een milieueffectrapport voor een bestemmingsplan, aangezien reeds eerder bij bestuurlijke keuze is bepaald dat deze locatie niet voor windenergie wordt gebruikt. Om die reden is geen sprake van een redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatief als bedoeld in art. 7.7, lid 1, sub b Wet milieubeheer. (Moerdijk).

ABRvS 24-01-2018, ECLI NL RVS 2018 217, m.nt. BR 2018/30 E.M.N. Noordover en C.M. Walgemoed
Bij de beoordeling of een omwonende als appellant belanghebbende is bij een verleende ontheffing, is bepalend of de handeling waarvoor de ontheffing is verleend ruimtelijke uitstraling heeft op de woon- en leefomgeving van appellant in plaats van de ruimtelijke uitstraling van het project waarvoor de ontheffing is verleend.

ABRvS 05-02-2014, ECLI NL RVS 2014 285, m.nt. M&R 2014/77 M.M. Kaajan en E. Noordover
Effecten op buitenlandse Natura 2000-gebieden; bestaande rechten. Van bestaande rechten is geen sprake indien een milieuvergunning die gold op de referentiedatum nadien van rechtswege is vervallen. Kennisgeving van ontwerpbesluit dient ook in het buitenland te gebeuren, indien daar milieugevolgen van het te vergunnen project te verwachten zijn. Geen rechtstreekse werking Verdrag van Espoo. Formele consulatie van buitenlandse autoriteiten in het kader van de milieueffectrapportage.

Nieuws en publicaties

Menu