Safety is something that happens between your ears, not what you hold in your hands.

Veiligheid

De samenleving wordt steeds globaler en complexer en daarmee worden risico’s groter en moeilijker te beheersen. Bij het inschatten van risico’s spelen factoren een rol zoals de nieuwheid van een risico, de zichtbaarheid van een risico en de termijn waarop een risico effect heeft. Volgens Prof. Dr. Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit) is er weinig onderzoek naar risicoaccepatie, wel naar risicoperceptie. Met de stichting Crisislab doet hij onder meer onderzoek naar veiligheidsbeleid vanuit de basisconstatering dat veel veiligheidsbeleid disproportioneel is omdat onvoldoende zicht is op, of rekening gehouden is met de werkelijke kosten en baten.

Waar zijn regels over veiligheid te vinden?

– in het Activiteitenbesluit;
– in het Revi (Regeling externe veiligheid);
– in het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen);
– in de Regeling basisnet over het vervoer van gevaarlijke stoffen;
– in het Brzo 2015 (het Besluit risico’s zware ongevallen) waarin de Europese Seveso III-richtlijn is geïmplementeerd waarin de drempel vastgesteld wordt van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarboven een bedrijf onderworpen is aan de voorschriften inzake de preventie van zware ongevallen en de beperking van de gevolgen daarvan voor mens en milieu;
– in de PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen)- regels voor toezicht op bedrijven voor arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid

Bij ruimtelijke planvorming en externe veiligheid gaat het over de risico’s van opslag, productie en transport van gevaarlijke stoffen. Het gaat over begrippen als kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en ook over de situaties met en/of windturbines en/of vliegtuigen nabij luchthavens.

Onze experts

Menu