“Safety is something that happens between your ears, not what you hold in your hands”

Veiligheid

De samenleving wordt steeds globaler en complexer en daarmee risico’s groter en moeilijker te beheersen. Bij het inschatten van risico’s spelen factoren een rol zoals de nieuwheid van een risico, de zichtbaarheid van een risico en de termijn waarop een risico effect heeft. Volgens Prof. Dr Ira Helsloot is er weinig onderzoek naar risicoaccepatie, wel naar risicoperceptie.  Met zijn Crisislab doet hij onder meer onderzoek naar veiligheidsbeleid  vanuit de basisconstatering dat veel veiligheidsbeleid disproportioneel is omdat onvoldoende zicht is op of rekening gehouden is met de werkelijke kosten en baten.

Regels over veiligheid zijn te vinden in het Activiteitenbesluit, het Revi en het Bevi, het Basisnet waarin het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk is gemaakt door middel van de wet- en regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen, het brandveilig gebruik van bouwwerken, het Brzo 2015 (het Besluit risico’s zware ongevallen) waarin de Europese Seveso III-Richtlijn is geïmplementeerd, PGS- regels voor toezicht op bedrijven voor arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid. Bij ruimtelijke planvorming gaat het om opslag, productie en transport van gevaarlijke stoffen  en de begrippen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. maar ook om het in werking hebben van windturbines of luchthavens.

Onze experts

Menu