To stand up for our planet is about something deeper than justice, it’s about human solidarity.

Milieu en natuurbescherming

Waar fysieke ruimte schaars is, moeten bedrijven en activiteiten die een impact hebben op het milieu worden gereguleerd om het leefmilieu te beschermen. Tegelijkertijd moet er voldoende ruimte blijven voor nieuwe ontwikkelingen. Zo zullen in het geval van de stikstofdiscussie, de economische sectoren in samenwerking een bijdrage moeten leveren, in een evenwichtige verhouding, waarbij kostenefficiëntie in ogenschouw wordt genomen. Het Rijk zal voldoende financiële middelen ter beschikking moeten stellen voor verwerving en/of sanering, voor natuurherstel en het stimuleren van versnelde implementatie van nieuwe technieken. Oplossingen moeten worden geformuleerd in omgevingsvisies waarin aandacht is voor locatieskeuzes, gebiedsinrichting en een strategische langetermijnvisie voor de leefomgeving.

Strategie en dimensie

Uit milieu- en natuurbescherming volgt een complex systeem van regels met veelal een Europeesrechtelijke dimensie ten aanzien van onder meer geluidhinder, luchtverontreiniging, afval en bodembescherming maar ook soorten- en gebiedsbescherming en veiligheid. Met de ruime ervaring en expertise binnen NewGround Law adviseren wij over strategische keuzes bij het voldoen aan algemene regels en het verkrijgen van de vereiste vergunningen. De thema’s milieu en natuurbescherming heeft de aandacht van NewGround Law.

Onze experts

Menu