“To stand up for our planet is about something deeper than justice, it’s about human solidarity.”

Milieu en natuurbescherming

Waar fysieke ruimte schaars is, moeten bedrijven en activiteiten die een impact hebben op het milieu worden gereguleerd om het leefmilieu te beschermen. Tegelijkertijd moet er voldoende ruimte blijven voor nieuwe ontwikkelingen.  Zo zullen in het geval van de stikstofdiscussie, de economische sectoren in samenwerking een bijdrage moeten leveren, in een evenwichtige verhouding, waarbij kostenefficiëntie in ogenschouw wordt genomen.  Het Rijk zal voldoende financiële middelen ter beschikking moeten stellen voor verwerving of sanering, natuurherstel en het stimuleren van versnelde implementatie van nieuwe  technieken. Oplossingen kunnen worden gevonden in agenderende Omgevingsvisies waarin aandacht is voor locatieskeuzes en gebiedsinrichting.

Het gevolg is een complex systeem van regels met veelal een Europeesrechtelijke dimensie ten aanzien van onder meer geluidhinder, luchtverontreiniging, afval en bodembescherming maar ook soorten- en gebiedsbescherming naast veiligheid. Met onze ruime ervaring en expertise adviseren wij u over strategische keuzes bij het voldoen aan algemene regels, het verkrijgen van de vereiste vergunningen, en adviseren en procederen we in het geval van handhaving.

Onze experts

Menu