Nieuwe conceptrichtlijn PGS29

In april 2020 is een nieuwe conceptrichtlijn PGS29 voor de opslag van brandbare vloeistoffen in tanks gepubliceerd (zie www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl). De (concept) richtlijn is goedgekeurd door de PGS Programmaraad maar nog niet definitief. De verwachting is dat een goedkeuringsbesluit van het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob) in het najaar van 2020 zal plaatsvinden. Vervolgens zal de nieuwe richtlijn nog in een verwijzingsbesluit onder het omgevingsrecht moeten worden opgenomen. Daarna zal het bevoegd gezag de nieuwe richtlijn gaan hanteren bij de verlening en actualisaties van vergunningen. De nieuwe richtlijn is opgezet in de nieuwe stijl, met de risicobenadering als basis. Daarbij is eerst gekeken naar de mogelijke risico’s en de scenario’s. Voor de geïdentificeerde scenario’s zijn doelen geformuleerd gericht op het beheersen van de risico’s. Het is voor bedrijven die gevaarlijke stoffen in tanks opslaan van belang nu reeds de mogelijke wijzigingen van de PGS29 te bestuderen en daarop te anticiperen. Het is immers slechts een kwestie van tijd voordat de daarin opgenomen voorschriften voor die bedrijven zullen gaan gelden.

In samenwerking met André Gaastra.

Menu