Raad van State straft stilzitten af

Op 23 oktober 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over onduidelijke publicaties. Hierbij ging de Raad in op de situatie dat een bestuursorgaan bij het verlenen van een vergunning volgens appellanten onduidelijk had omschreven welke procedure werd gevolgd.

Wat was er aan de hand? Twee grondeigenaren veronderstelden op basis van de publicatie van het besluit dat ze er slechts een informele reactie op konden geven. Volgens hen was uit de tekst van de kennisgeving niet duidelijk op te maken dat bij het besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure werd gevolgd.

Bovendien had volgens hen niet de uitgebreide, maar de reguliere procedure moeten worden gevolgd. De Raad van State maakte hier korte metten mee: in de tekst van het besluit stond inderdaad niet expliciet dat de uitgebreide procedure gevolgd werd. Uit de kennisgevingen en de gebruikte terminologie (zoals ‘ontwerpbeschikking’, ‘inzage’ en ‘zienswijze’) bleek echter duidelijk dat dit wel het geval was en dat deze partijen een zienswijze hadden moeten indienen. De Raad van State vond het in dit geval niet relevant of de juiste procedure gevolgd werd. Ons advies is dan ook: als in de publicatie woorden als ‘inzage’, ‘ontwerpbeschikking’ en ‘zienswijze’ staan, ga dan altijd bij het bestuursorgaan na of het een besluit is waartegen u een zienswijze moet indienen. Bij twijfel is het altijd raadzaam om toch een zienswijze in te dienen.

Het is wellicht wat veelgevraagd dat van de burger wordt verwacht dat hij uit dergelijke termen opmaakt dat een uitgebreide procedure van toepassing is. Van hem mag echter wel verwacht worden dat hij actief is. Stilzitten wordt niet beloond. Bij twijfel wordt actie verlangd, dus ga na elke procedure gevolgd wordt.

Verandert dit straks onder de Omgevingswet? Het korte antwoord is nee. De Algemene wet bestuursrecht blijft zoveel mogelijk van toepassing, dus blijft ook deze uitspraak van de Raad van State actueel.
Hoofdregel onder de Omgevingswet is overigens een reguliere voorbereidingsprocedure. Alleen bij uitzondering wordt de uitbreide procedure gevolgd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij activiteiten
a. die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving,
en
b. waartegen waarschijnlijk verschillende belanghebbenden bedenkingen hebben.

Deze column is op 11 december 2019 gepubliceerd op PropertyNL.

Menu