Treedt de Omgevingswet écht in werking per 1 juli 2022?

Anne-Marie Klijn en Pim Oremans van NewGround Law bespreken aan de hand van de update van minister Ollongren (BKZ) de laatste stand van zaken van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Deze blog werd gepubliceerd op Vastgoedjournaal | Leestijd: 4 minuten

De Omgevingswet vervangt alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (o.a. ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming). Onder het motto “eenvoudig beter” zullen 40 wetten en 120 AMvB’s worden gebundeld in één wet en vier AMvB’s. Dat zou het omgevingsrecht inzichtelijker, voorspelbaarder en gemakkelijker in het gebruik maken en zorgen voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, meer flexibiliteit en afwegingsruimte voor lokale overheden en snellere besluitvorming. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 juli 2022

Brief van de Minister
Op 1 november 2021 verscheen een uitgebreide voortgangsbrief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer. De boodschap en woordkeuze die zijn gebruikt, neigen ernaar te concluderen dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet nu dan toch echt werkelijkheid wordt per 1 juli 2022. De brief leest bijna als een liefdesverklaring.

Het wetgevingsproces van de Omgevingswet met de Tweede Kamer is inhoudelijk afgerond aldus de Minister. De wetgeving is gereed voor inwerkingtreding. Bevoegd gezagen zijn nu volop bezig met de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met de bestuurlijke partners is op 28 oktober 2021 vastgesteld dat ze de wet per 1 juli 2022 graag in werking zien gaan. Men realiseert zich dat ze er nog niet zijn en dat zich op weg naar de invoering nog problemen zullen voordoen. Er is geconstateerd dat dit inherent is aan de huidige fase. Samen met de bestuurlijke partners is vastgesteld dat de bevoegde instanties er klaar voor staan. Er is een gezamenlijk overtuiging dat de uitgangspositie gereed is om de Omgevingswet op een verantwoorde wijze in werking te kunnen laten treden. Deze gezamenlijke overtuiging  markeert een belangrijk moment in het tot stand brengen van het stelsel. Er is vastgesteld dat de verschillende overheden blijven toewerken naar inwerkingtreding op 1 juli 2022 en dat ze er met elkaar voor gaan zorgen dat dat ook verantwoord kan.

Enorme wetgevingsoperatie
De wetswijziging wordt wel vergeleken met de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. Voor de aanstaande gebruikers verschijnt eens in de zoveel tijd een gecompileerde versie van de regelgeving. Als lid van de nationale adviescommissie Omgevingswet waren wij betrokken bij het voortraject dat resulteerde in het vaststellen van de Omgevingswet in 2016. Wat daarna gebeurde was het maken van inbouw- en aanbouwwetgeving. Deze infographic geeft het proces mooi weer.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
In de brief gaat de minister verder in op de vorderingen en aandachtspunten waarbij het Digitaal Stelsel Omgevingswet terecht veel aandacht krijgt. Indien een bevoegd gezag onverhoopt nog niet (goed) is aangesloten op het DSO beveelt de minister een tijdelijke terugvaloptie aan als tijdelijke alternatieve maatregel om continuïteit van dienstverlening te kunnen verlenen en procedures voor urgente gebiedsontwikkeling doorgang te laten vinden. Als een gemeente nog niet (goed) is aangesloten op het DSO en een ontwikkeling vóór 1-7-2022 start, doet de gemeente dat op grond van de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) en zal deze ontwikkeling na inwerkingtreding onder dit recht afmaken. Dit zal de optie zijn voor de meeste gemeenten in Nederland zegt de minister. Deze vingerwijzing geeft hoop voor ontwikkelingen in gemeenten die zeggen dat ze voor 1 juli 2022 geen bestemmingsplannen meer in procedure brengen vanwege de aanstaande wetswijziging.

Nu is het wachten op behandeling van en instemming met de voorgestelde datum door de beide Kamers. Daarna zal het Koninklijk Besluit (waarmee de inwerkingtredingsdatum wordt verankerd) worden vastgesteld en in het Staatsblad worden gepubliceerd. Uitgaande van de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 zal de publicatie in het Staatsblad uiterlijk 1 april 2022 moeten plaatsvinden.

 

 

Menu