Minister voor Natuur en Stikstof: Intern salderen wordt weer zo snel als mogelijk vergunningplichtig

De Minister voor Natuur en Stikstof heeft op 25 november 2022 een brief aan de Tweede Kamer verzonden, waarin zij aankondigt dat intern salderen weer vergunningplichtig wordt. In deze bijdrage gaan Rieneke Jager en Homeira Patang van NewGround Law in op deze aankondiging.

Aanleiding vervallen vergunningplicht intern salderen

Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, van 20 januari 2021 inzake de Logtsebaan, geldt er geen vergunningplicht meer voor intern salderen. Van intern salderen is sprake indien de wijziging of uitbreiding van een project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie (reeds vergunde situatie). Op dit moment bestaat er slechts een vergunningplicht voor projecten die significante gevolgen (extra stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden) hebben. Heeft een (wijziging van een) project geen significante gevolgen, dan is er geen vergunning nodig.

Ontbreken vergunning zorgt voor onzekerheid

Op dit moment hoeven initiatiefnemers voor intern salderen dus geen vergunning meer aan te vragen. De Minister schrijft in haar brief dat dit in de praktijk leidt tot knelpunten op het gebied van toestemmingverlening, toezicht en handhaving. Initiatiefnemers kunnen zonder vergunning immers moeilijker aantonen dat zij toestemming hebben voor hun activiteit. Bovendien leidt dit mogelijk tot problemen in het kader van de financiering van projecten. Om deze onzekerheid te beperken, kondigt de Minister aan zo snel als mogelijk weer een vergunningplicht voor intern salderen in te voeren, die van toepassing is op alle sectoren.

Betekenis van herinvoeren vergunningplicht voor de praktijk

Voor de praktijk betekent het herinvoeren van de vergunningplicht dat een initiatiefnemer voor alle aanpassingen die mogelijk effecten hebben op de natuur, toestemming moet vragen aan het bevoegd gezag. Omdat ook de Minister inziet dat dit ervoor zorgt dat initiatiefnemers voor elke kleine aanpassing langs het bevoegd gezag moeten, kondigt de Minister het voornemen aan de reikwijdte van de vergunningplicht te beperken. Hiervoor werkt de Minister momenteel diverse varianten uit. Zo wordt gedacht aan een ondergrens en het specifiek uitzonderen van bepaalde categorieën activiteiten, of door aan te haken bij activiteiten die vergunningplichtig zijn in het milieuspoor, aangevuld met een aantal categorieën activiteiten waarvoor een melding in het milieuspoor is vereist.

De volledige brief van de Minister is hier raad te plegen.

Vanzelfsprekend kunt u voor vragen of advies contact opnemen met Rieneke Jager en Homeira Patang.

Menu