Erwin Noordover van NEWGROUND gevraagd om zijn visie op uitspraak RvS inzake windmolenparken

De Raad van State bepaalde op 30 juni 2021 dat er een uitgebreidere milieueffectbeoordeling moet plaatsvinden van de nationale normen voor windmolenparken op land. Erwin Noordover, advocaat van NewGround Law en specialist in energietransitie, is in de landelijke pers gevraagd zijn visie te geven op de uitspraak.

Het Financieele Dagblad schrijft op 30 juni 2021: ‘Advocaat Erwin Noordover ziet geen reden om nieuwe windparken allemaal ‘on hold’ te zetten. Gemeenteraden mogen zelf milieunormen opstellen. Dat tegenstanders van windparken die normen dan zullen aanvechten, is evident. ‘Maar de gang naar de rechter hebben we toch wel.’ Door die gemeentelijke normen wordt het verstrekken van vergunningen wel complexer. Het is meer maatwerk. ‘Lagere overheden konden zich eerst beroepen op de nationale overheid. Dat gaat niet meer’, zegt de advocaat. Het is dus te hopen dat gemeenten genoeg kennis hebben, en tijdig hun normen op orde. ‘Terwijl ontwikkelaars van windparken wachten op de milieueffectrapportage van het Rijk, kunnen ze nog wel verder met nieuwe projecten.’
–> Lees het volledige artikel in Het Financieele Dagblad

De Volkskrant schrijft op 1 juli 2021: ‘Het opstellen van eigen normen levert gemeenten meer werk op, zegt Erwin Noordover, advocaat bij NewGround Law en gespecialiseerd in duurzame energie. Als ze hun eigen normen willen opstellen, moeten ze onderbouwen waarom hun normen aanvaardbaar zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld om overlast te beperken, legt hij uit. Dat kost extra tijd en zal waarschijnlijk juridisch worden aangevochten, zoals ook het geval was bij de nationale normen, waarvan rechters bij eerdere zaken herhaaldelijk hadden vastgesteld dat ze juridisch goed waren onderbouwd.’
–> Lees het volledige artikel in De Volkskrant

Energeia schrijft op 30 juni 2021: ‘De Raad van State stelt vast dat (…) in Nederland de bestaande normen voor de bouw van windturbines, zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer, nooit behoorlijk zijn onderworpen aan een beoordeling op basis van de richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling. (…) Het Activiteitenbesluit geeft specifieke normen waaraan turbines moeten voldoen. (…) Aan deze normstelling had een milieubeoordeling ten grondslag moeten liggen, (…) maar deze ontbreekt. (…) Er zijn twee manieren om dit op te lossen, zegt de Raad. Het verantwoordelijke ministerie (Infrastructuur & Waterstaat) kan met een definitieve oplossing komen door nieuw onderzoek te doen zoals voorgeschreven in de Europese richtlijn om alsnog juridisch deugdelijke normen vast te stellen. Zolang dat niet gebeurt kan elke lokale overheid zélf met eigen normen komen als het een vergunning wil afgeven, “als deze normen maar goed worden gemotiveerd” [aldus de Raad].’ In het geval van het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding dat onder de gemeente Eemsdelta valt, schrijft Energeia verder: ‘In de tussentijd heeft de gemeente Eemsdelta besloten zelf de handschoen op te pakken. De gemeente wil met een nieuwe onderbouwing komen van de normen voor overlast die het in de vergunning voor het windpark wil opnemen. Dit voornemen had de gemeente al aangekondigd tijdens de zitting bij de Raad, zegt advocaat Erwin Noordover die het windpark bijstaat. De Raad van State geeft Eemsdelta daarom een half jaar de tijd voor het opstellen van een nieuwe vergunning. De uitspraak deze woensdag is dan ook een tussenuitspraak.’
–> Lees het volledige artikel op Energeia

Menu