De warmtetransitie geslaagd? De samenhang tussen de (toekomstige) wetgeving nader bezien. Publicatie van Erwin Noordover en Rieneke Jager van NewGround Law

Onderdeel van klimaatneutraal Nederland is de doelstelling om de gebouwde omgeving van het aardgas af te schakelen en om alle woningen in 2050 aardgasvrij te hebben. De regie voor het verwezenlijken van deze warmtetransitie wordt met de wijkgerichte aanpak grotendeels bij de gemeenten neergelegd. Hoewel de warmtetransitie in de praktijk al in gang is gezet, blijkt dat onder meer het gebrek aan doorzettingsmacht een geslaagde transitie in de weg staat. De huidige wet- en regelgeving is niet toereikend om de warmtetransitie te laten slagen. Erwin Noordover en Rieneke Jager van NewGround Law gaan in hun artikel, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht in op de huidige- en de toekomstige wet- en regelgeving. Zij bespreken of het nieuwe wettelijke stelsel kan leiden tot een geslaagde warmtetransitie.

De warmtetransitie geslaagd? De samenhang tussen de (toekomstige) wetgeving nader bezien.

1. Inleiding

Over de ambities die zien op een klimaatneutraal Nederland in 2050 is al het nodige geschreven[1]Zie o.a. M. Peeters, ‘2021. Op weg naar klimaatneutraliteit in 2050’, Milieu en Recht 2021/1; ‘N. Schrijver, ‘De Klimaatwet in mond1aal en Europees perspectief. Over valkuilen … Continue reading Onderdeel van klimaatneutraal Nederland is de doelstelling om de gebouwde omgeving van het aardgas af te schakelen en om alle woningen in 2050 aardgasvrij te hebben.[2]Zie ook R.A. Jager, ‘Is het mogelijk om alle woningeigenaren verplicht van het aardgas af te schakelen?’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht 2019/4, p. 139. De regie daarvoor is grotendeels bij de decentrale overheden neergelegd. Een aantal stappen om de doelstelling te bereiken zijn inmiddels gezet. De Regionale Energiestrategie (”RES”) is vastgesteld, waarin door verschillende energieregio’s onder meer keuzes zijn gemaakt over de warmtebronnen die gebruikt kunnen worden om de gebouwde omgeving van het aardgas af te schakelen.[3]Zie voor een toelichting op de RES: C.E. Barnhoorn, E.H.P. Brans & A.J. Van der Ven, ‘De Regionale Energie Strategie. De regio aan zet in de energietransitie!’, De Gemeentestem … Continue reading Daarnaast moesten gemeenten voor het einde van 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. Daarin is een eerste richting gegeven aan het aardgasvrij maken van de wijken.[4]M. Dignum e.a., ‘Warmtetransitie in de praktijk. Leren van ervaringen bij het aardgasvrij maken van wijken’, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving 2021, p. 38. de gebouwde omgeving van het aardgas. Voor het verwezenlijken van de warmtetransitie wordt een wijkgerichte aanpak gehanteerd, waarvoor op Rijksniveau in 2018 het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken is opgezet. Onderdeel daarvan zijn de zogenoemde ‘proeftuinen’ voor aardgasvrije wijken. Hierin moet ervaring worden opgedaan met het afschakelen van het aardgas. [5]‘Energieagenda. Naar een CO2-arme energievoorziening’, Den Haag: Ministerie van Economische Zaken 2016, p. 65. […]

Verder lezen: Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, jaargang 21 – Juli 2022 – Nummer 2

Footnotes and References

Footnotes and References
1 Zie o.a. M. Peeters, ‘2021. Op weg naar klimaatneutraliteit in 2050’, Milieu en Recht 2021/1; ‘N. Schrijver, ‘De Klimaatwet in mond1aal en Europees perspectief. Over valkuilen en hoe die te dichten’, Nederlands Juristenblad 2019/1661; M. Dieperink,’Klimaat- en energiewetgeving. Zonder visie geen transitie’, Nederlands Juristenblad 2021/425.
2 Zie ook R.A. Jager, ‘Is het mogelijk om alle woningeigenaren verplicht van het aardgas af te schakelen?’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht 2019/4, p. 139.
3 Zie voor een toelichting op de RES: C.E. Barnhoorn, E.H.P. Brans & A.J. Van der Ven, ‘De Regionale Energie Strategie. De regio aan zet in de energietransitie!’, De Gemeentestem 2019/73.
4 M. Dignum e.a., ‘Warmtetransitie in de praktijk. Leren van ervaringen bij het aardgasvrij maken van wijken’, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving 2021, p. 38.
5 ‘Energieagenda. Naar een CO2-arme energievoorziening’, Den Haag: Ministerie van Economische Zaken 2016, p. 65.
Menu