Realiseren van wind- en zonneparken. Cursus van experts energierecht en -transitie Erwin Noordover van Newground Law en Marjolein Pigge van Pondera Consult

Op 3 en 17 juni geven Erwin Noordover, partner en advocaat van NewGround Law en ing. Marjolein Pigge, adviseur bij Pondera Consult in samenwerking met de Berghauser Pont Academy een online cursus over het realiseren van wind- en zonneparken. De cursus heeft een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek en richt zich specifiek op besluitvorming door gemeenten en provincies.

meer informatie: Berghauser Pont Academy

Aanleiding
Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening. Als onderdeel daarvan zetten Rijk en provincies in op het ruimtelijk mogelijk maken van 6.000 MW opgesteld vermogen aan windenergie in 2020 en de doorgroei naar 35 TWh duurzaam geproduceerde energie op land in 2030 (wind en zon). De gas-discussie, de klimaatakkoorden en de RES-sen versterken deze trend alleen maar.

Steeds meer gemeenten en provincies krijgen met deze ontwikkelingen te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de noodzaak om de gestelde doelstellingen te behalen, concrete initiatieven die worden ingediend of voornemens om als gemeente zelf een actieve rol te gaan spelen bij de transitie. Vaak is dat voor het eerst of eenmalig, waardoor specifieke kennis ontbreekt.

Inhoud en resultaat
Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in windenergie en de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek. Met name de de relevante aspecten van windenergie ontwikkelingen worden toegelicht en op een praktische manier op een rij gezet.

De deelnemers krijgen een inhoudelijk en juridisch inzicht in wat er komt kijken bij de (ruimtelijke) ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten (ook de kleine). Daarmee kunnen ze ook hun eigen rol in de procedurele begeleiding en beoordeling van deze ontwikkelingen bepalen of vorm geven.

Deze cursus is vooral bestemd voor:
juristen en beleidsmedewerkers die bestemmingsplanprocedures en/of afwijkingsprocedures begeleiden en/of opstellen
projectleiders ruimtelijke ontwikkeling
beleidsadviseurs milieu en duurzaamheid
beleidsmedewerkers/projectleiders duurzaamheid/milieu

PROGRAMMA

 • Basisbegrippen windenergie en zonneparken
 • Doelstellingen, rijks- en provinciaal beleid wind- en zonne-energie
 • Subsidies
 • Andere duurzame energiebronnen

Ruimtelijke kaders

 • Bestemmingsplan/PIP
 • MER/PB
 • RES-sen
 • Provinciale omgevingsverordening
 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik, verschillen met BP/PIP
 • Doorkijk naar Omgevingswet

Milieukaders

 • MER/PB, m.e.r.-beoordelingsbesluit
 • Activiteitenbesluit
 • Omgevingsvergunning milieu
 • OBM
 • Natuur

Inhoudelijke aspecten windenergie

 • Milieuaspecten: zoals geluid, slagschaduw en externe veiligheid
 • Natuur: beschermde soorten en gebieden
 • Cultuurhistorie, landschap en visualisaties
 • Gezondheid
 • Radarverstoring, etc.

Uitvoeringsbesluiten

 • Omgevingsvergunning bouwen en milieu etc.
 • Overige vergunningen/toestemmingen

Procedures/inspraak

 • Bevoegd gezag, o.a. Elektriciteitswet
 • Coördinatie
 • Inspraak/communicatie
 • Participatie
 • Kostenverhaal/overeenkomt met initiatiefnemer

Praktijkcases

 • Windpark Drentse Monden-Oostermoer
 • Windpark De Rietvelden
 • Windpark Zeewolde
Menu