Update voortgang implementatie Omgevingswet

Pieter van der Woered en Pin Oremans van NewGround Law bespreken in deze blog de Kamerbrief van 30 september 2021 met informatie over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.

Deze blog werd gepubliceerd op Vastgoedjournaal | Leestijd: 5 minuten

De Omgevingswet vervangt alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (o.a. ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming). Onder het motto “eenvoudig beter” zullen 40 wetten en 120 AMvB’s worden gebundeld in één wet en vier AMvB’s. Dat zou het omgevingsrecht inzichtelijker, voorspelbaarder en gemakkelijker in het gebruik maken en zorgen voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, meer flexibiliteit en afwegingsruimte voor lokale overheden en snellere besluitvorming. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 juli 2022.

Voortgang van de implementatie van de Omgevingswet
Op 30 september 2021 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van Omgevingswet. De brief heeft specifiek betrekking op de implementatie van en de aansluitingen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de ‘backbone’ van het nieuwe stelsel.

Zoals blijkt uit de brief is op dit moment circa 75% van alle onderdelen die moeten worden aangesloten op het DSO (vergunningen, meldingen, overheidsdocumentatie en toepasbare regels) daadwerkelijk is aangesloten. De minister verwacht dat eind dit jaar, dus een halfjaar voor de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet, circa 85-90% van de overheden een functioneel werkende aansluiting op het DSO hebben. Dat betekent dat een halfjaar voor beoogde inwerkingtreding nog altijd minimaal 10% van de overheden niet (functioneel) is aangesloten op het DSO. Dat klinkt wellicht weinig, maar gelet op de essentiële rol die het DSO speelt in het werken met de Omgevingswet, baart dat ons gelet op de beoogde inwerkingtreding op 1 juli 2022 toch wel zorgen.

Eind 2021 85-90% aangesloten op DSO
De minister stelt zich in de brief op het standpunt dat zekerheid over de inwerkingtredingsdatum belangrijk is, omdat dit overheden vertrouwen zou geven dat zij op het juiste moment investeren en implementeren. Tegelijkertijd merkt de minister op dat alle inzet er op dit moment onverminderd op gericht is dat alle partijen kunnen aansluiten op een moment waarop zij nog een half jaar hebben om te kunnen oefenen. Of inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 daarmee nog steeds haalbaar is, wordt in de brief in het midden gelaten maar wij houden ons hart vast. Een alinea eerder in de brief wordt immers opgemerkt dat eind 2021, een halfjaar voor beoogde inwerkingtreding nog maar 85-90% van de overheden een functioneel werkende aansluiting op het DSO hebben. Die oefenperiode lijkt ons essentieel, te meer nu uit eerdere oefensessies bleek dat er nog veel werk aan de winkel is. Als oplossing stelt de minister dat individuele organisaties worden benaderd als het half jaar oefentijd bij een bevoegd gezag in het gedrang lijkt te komen, zodat met behulp van wat de minister ‘koepels, leveranciers, regionale implementatie coaches Omgevingswet of DSO-experts’ noemt, alsnog tot snelle aansluiting kan worden gekomen. Als ook dat om welke reden dan ook niet mogelijk is, dan reiken deze partijen alternatieven aan om toch te kunnen oefenen, aldus de minister. Welke dat zijn en of die alternatieven geschikt zijn om in een korte periode toch voldoende te oefenen met het DSO blijkt niet uit de brief. Wel zijn er extra middelen beschikbaar gesteld die kunnen worden ingezet als stimulans voor een goede en tijdige invoering van de wet.

Gaan we 1 juli 2022 nog halen?
De minister sluit af door nogmaals te benadrukken dat zij eraan hecht dat in beide Kamers een zorgvuldige behandeling kan plaatsvinden en dat beide Kamers over de informatie beschikken om een goede afweging te kunnen maken over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De minister schrijft daarom dat zij de Kamers nog graag nader wil informeren over de stand van zaken en de stappen die zijn of nog moeten worden gezet voordat het ontwerp van het Koninklijk Besluit voor inwerkingtreding van de Omgevingswet via een voorhangprocedure aan de Kamers wordt voorgelegd. Uiterlijk begin november zal de minister daarom nadere informatie toezenden op basis waarvan ze graag het debat aangaat over de datum van inwerkingtreding. Pas na de uitwisseling in beide kamers zal de minister beslissen over het moment van het formeel voorhangen van het inwerkingtredings-KB bij beide Kamers.

Of de Omgevingswet daadwerkelijk op 1 juli 2022 in werking treedt? Eind dit jaar weten we meer. Wij houden vooralsnog vast aan de datum van 1 juli 2022, maar met de brief van 30 september lijkt de minister de deur voor verder uitstel alvast op een kier te hebben gezet.

 

Menu